Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Gwasanaethau a Chyfleusterau

 • Mae gan pob fflat system larwm i alw am gymorth 24 awr y dydd. Golyga hyn y gall preswylwyr gysylltu a aelod o staff mewn pob math o argyfwng.
 • Mae’n tim gofal cartref yn paratoi cymorth a chynhaliaeth ar gyfer y rhai fydd angen eu gwasanaeth e.e. trefnu apwyntiadau, gwneud trefniadau trafnidiaeth ar gyfer mynychu apwyntiadau a chael cyngor ar faterion iechyd.
 • Mae Swyddog Lles wrth law i roi cymorth ychwannegol ynghylch materion fel sut mae gwneud cais ar symud i Benrhos yn ogystal a sut mae cael o gorau alla o fyw ym Mhenrhos ar ol cyrraedd.
 • Mae Swyddog Cyllid ar gael sy’n delio a cheisiadau budd dal tai, lwfans gweini, pensiwn gwladol a sefydlu Taliadau Uniongyrchol er mwyn talu ffioedd. Darperir hefyd wasanaeth ariannu sieciau yn y swyddfa arian lle gall breswylwyr gyfnewid siec am arian.
 • Mae ein tim cynnal a chadw ein hunain yn delio gyda unrhyw broblemau gyda’r adeilad neu gyflenwad
 • Mae dwy ystafell golchi dillad gymunedol ar gael ar y safle. Maent yn cynnwys peiriannau golchi a sychu sydd angen arain ynddynt. Mae hefyd lein sychu dillad.
 • Mae’r bws mini sydd ganddom yn darparu gwasanaeth i’r preswylwyr i fynychu tref Pwllheli ddwy waith y dydd er mwyn galluogi ein preswylwyr i siopa, mynychu apwyniadau meddygol/deintyddol a hefyd ar gyfer tripau unwaith y mis.
 • Mae glanhawyr ar gael i roi cymorth i breswylwyr sy’n ei chael yn annodd i gadw eu fflatiau’n lan a thwt.
 • Hybir preswylwyr i gymeryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cael eu trefnu ar y safle ac oddi ar y safle. Maent yn cynnwys bingo, cadw’n heini, nofio, cyngherddau, ymweliadau a’r sinema, tripiau siopa a digwyddiadau cenedlaethol a chrefyddol yn y calendr Pwylaidd ayyb.
 • Mae pwyntiau ar gyfer ffon a theledu ym mhob ystafell, ond bydd angen iddynt gael eu cysylltu pan fydd person yn symud i mewn. Gellir gwneud trefniadau gyda darparydd ym Mhwllheli os bydd angen gwasanaeth teledu lloeren.
 • Mae llyfrgell gyda dros 7,000 o lyfrau mewn Pwyleg a Saesneg ar gael ar y safle ac mae ar agor ddau brynhawn yr wythnos.
 • Mae siop fechan yn gwerthu eitemau hanfodol ac eitemau o ddantiethion Pwyliadd ar agor ddau amser cinio yr wythnos.
 • Mae papurau dyddiol ar gael yn y ddwy ystafell Gymunedol.
 • Mae neuadd fawr, sef Neuadd Cyfeillgarwch, yn cael ei defnyddio ar gyfer trefnu adloniant ar gyfer y preswylwyr e.e cyngherddau, dawnsio gwerin, cyfarfodydd. Mae Sel Cist Car yn cael eu trefnu’n rheolaidd gan Gyfeillion Penrhos er mwyn ceisio codi arain ar gyfer cyfarpar ar y safle ayyb.

Comments are closed.